Page précédente

WEITZ Gita
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : 25 juillet 1959
          Lieu : Toronto Ontario Canada
                MAP
                      LATI : N43.700110
                      LONG : W79.416300
          FNA : NO
    Référence : b221612
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gita
          Nom de famille : WEITZ
    Informations de famille :
          avec WEINBERGER Jeffrey Maurice (1955) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 31 août 1982 (23 ans)
                      Lieu : Toronto Ontario Canada
                            MAP
                                  LATI : N43.700110
                                  LONG : W79.416300
                      FNA : NO
                Enfants :
                   WEINBERGER Nahva (1984 Toronto)
                   WEINBERGER Shoshana (1986 Toronto)
                   WEINBERGER Refael (1988 Toronto)
                   WEINBERGER Penina (1991 Toronto)
                   WEINBERGER Rachail Laya (1994 Toronto)
                   WEINBERGER Batya Fraidel (1997 )

WERNER Arthur
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : 1854
          Lieu : Allemagne - Breslau
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1913 (59 ans)
          Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.524370
                      LONG : E13.410530
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Arthur
          Nom de famille : WERNER
    Informations de famille :
          avec EISFELDER Jenny Rocha (1864 - 1955) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   WERNER Elisabeth (1892 Berlin - 1963 Potsdam)
                   WERNER Franz (1894 Berlin - 1945 Potsdam)
                   WERNER Kethe (1895 Berlin - 1991 )
                   WERNER Hedwig (1896 Berlin - 1987 )
                   WERNER Otto (1900 Berlin - 1927 Berlin)

WERNER Elisabeth
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WERNER Arthur (1854 - 1913) (Age à la naissance de l'enfant : 38 ans)
    Mère : EISFELDER Jenny Rocha (1864 - 1955) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERNER Franz (1894 Berlin - 1945 Potsdam)
       WERNER Kethe (1895 Berlin - 1991 )
       WERNER Hedwig (1896 Berlin - 1987 )
       WERNER Otto (1900 Berlin - 1927 Berlin)
    Naissance :
          Date : 6 juin 1892
          Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.524370
                      LONG : E13.410530
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 27 novembre 1963 (71 ans)
          Lieu : Potsdam Brandebourg Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.398860
                      LONG : E13.065660
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Elisabeth
          Nom de famille : WERNER

WERNER Franz
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WERNER Arthur (1854 - 1913) (Age à la naissance de l'enfant : 40 ans)
    Mère : EISFELDER Jenny Rocha (1864 - 1955) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERNER Elisabeth (1892 Berlin - 1963 Potsdam)
       WERNER Kethe (1895 Berlin - 1991 )
       WERNER Hedwig (1896 Berlin - 1987 )
       WERNER Otto (1900 Berlin - 1927 Berlin)
    Naissance :
          Date : octobre 1894
          Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.524370
                      LONG : E13.410530
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 27 avril 1945 (51 ans)
          Lieu : Potsdam Brandebourg Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.398860
                      LONG : E13.065660
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Franz
          Nom de famille : WERNER

WERNER Hedwig
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WERNER Arthur (1854 - 1913) (Age à la naissance de l'enfant : 42 ans)
    Mère : EISFELDER Jenny Rocha (1864 - 1955) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERNER Elisabeth (1892 Berlin - 1963 Potsdam)
       WERNER Franz (1894 Berlin - 1945 Potsdam)
       WERNER Kethe (1895 Berlin - 1991 )
       WERNER Otto (1900 Berlin - 1927 Berlin)
    Naissance :
          Date : 3 juin 1896
          Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.524370
                      LONG : E13.410530
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 19 mai 1987 (90 ans)
          Lieu : Victoria Australie - Lubeck
                MAP
                      LATI : N39.235350
                      LONG : W81.631240
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Hedwig
          Nom de famille : WERNER

WERNER Kethe
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WERNER Arthur (1854 - 1913) (Age à la naissance de l'enfant : 41 ans)
    Mère : EISFELDER Jenny Rocha (1864 - 1955) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERNER Elisabeth (1892 Berlin - 1963 Potsdam)
       WERNER Franz (1894 Berlin - 1945 Potsdam)
       WERNER Hedwig (1896 Berlin - 1987 )
       WERNER Otto (1900 Berlin - 1927 Berlin)
    Naissance :
          Date : 22 mars 1895
          Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.524370
                      LONG : E13.410530
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1 février 1991 (95 ans)
          Lieu : Rhénanie du Nord - Westphalie Allemagne - Luhne,WESTFALEN
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Kethe
          Nom de famille : WERNER

WERNER Otto
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WERNER Arthur (1854 - 1913) (Age à la naissance de l'enfant : 46 ans)
    Mère : EISFELDER Jenny Rocha (1864 - 1955) (Age à la naissance de l'enfant : 36 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERNER Elisabeth (1892 Berlin - 1963 Potsdam)
       WERNER Franz (1894 Berlin - 1945 Potsdam)
       WERNER Kethe (1895 Berlin - 1991 )
       WERNER Hedwig (1896 Berlin - 1987 )
    Naissance :
          Date : 1900
          Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.524370
                      LONG : E13.410530
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1927 (27 ans)
          Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                MAP
                      LATI : N52.524370
                      LONG : E13.410530
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Otto
          Nom de famille : WERNER

WERTHAN Albert
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Albert
          Nom de famille : WERTHAN
    Informations de famille :
          avec LOWENHEIM Mary Jane (1908 - 2000) :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   WERTHAN Elizabeth (1939 )

WERTHAN Elizabeth
    Arbre d'ascendance
    Père : WERTHAN Albert
    Mère : LOWENHEIM Mary Jane (1908 - 2000) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Naissance :
          Date : 6 janvier 1939
          Lieu : Etats Unis d'Amérique - Nashville,USA
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Elizabeth
          Nom de famille : WERTHAN
    Informations de famille :
          avec BUTTENWIESER Peter Lehman (1935) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   BUTTENWIESER Sara (1963 )
                   BUTTENWIESER Julie (1966 )

WERTHEIMER Adelheid
    Arbre d'ascendance
    Père : WERTHEIMER Jakob (1797) (Age à la naissance de l'enfant : 38 ans)
    Mère : GRIESHEIMER Sara
    Frères/Soeurs :
       WERTHEIMER Salomon (1824 - )
       WERTHEIMER Veit Ferdinand (1825 )
       WERTHEIMER Phuin (1832 )
       WERTHEIMER Sara? (1839 )
    Naissance :
          Date : 23 avril 1835
          Lieu : Allemagne - Bauerbach
                MAP
                      LATI : N50.500000
                      LONG : E10.400000
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Adelheid
          Nom de famille : WERTHEIMER

WERTHEIMER Babette
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WERTHEIMER Isaak Salomon (1763 - 1839) (Age à la naissance de l'enfant : 50 ans)
    Mère : LESER Edel (? - 1833)
    Frères/Soeurs :
       WERTHEIMER Lazarus Leser (1795)
       WERTHEIMER Jakob (1797 )
       WERTHEIMER Herz (1799 )
       WERTHEIMER Kaufmann (1801 )
       WERTHEIMER Hirsch (1803 )
       WERTHEIMER Bayerle (1806 )
       WERTHEIMER Kugate? (1807 )
       WERTHEIMER Rosina (1810 - 1875 Bad Mingolsheim)
       WERTHEIMER Loew (1812 )
       WERTHEIMER Hefele (1813 - 1833 )
       WERTHEIMER Karolina (1817 )
       WERTHEIMER Sidonia Zerle (1818 )
    Naissance :
          Date : 8 septembre 1813
          Lieu : Allemagne - Bauerbach
                MAP
                      LATI : N50.500000
                      LONG : E10.400000
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 22 mai 1863 (49 ans)
          Lieu : Allemagne - Rohrbach
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Babette
          Nom de famille : WERTHEIMER
    Informations de famille :
          avec WOLFF Joel (1812 - 1839) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 16 janvier 1839 (25 ans)
                      Lieu : Bruchsal Bade-Wurtemberg Allemagne
                            MAP
                                  LATI : N49.128060
                                  LONG : E8.583610
                      FNA : NO
                Enfants :
                   WOLFF Nanette Nanni (1844 )
                   WOLFF Emilie (1847 - 1930 )

WERTHEIMER Barbara
    Arbre d'ascendance
    Père : WERTHEIMER Lazarus Leser (1795)
    Mère : BODENHEIMER Sara
    Frères/Soeurs :
       WERTHEIMER L (1827)
       WERTHEIMER Jasias Isaak (1830)
       WERTHEIMER Theresia (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Barbara
          Nom de famille : WERTHEIMER

WERTHEIMER Bayerle
    Arbre d'ascendance
    Père : WERTHEIMER Isaak Salomon (1763 - 1839) (Age à la naissance de l'enfant : 43 ans)
    Mère : LESER Edel (? - 1833)
    Frères/Soeurs :
       WERTHEIMER Lazarus Leser (1795)
       WERTHEIMER Jakob (1797 )
       WERTHEIMER Herz (1799 )
       WERTHEIMER Kaufmann (1801 )
       WERTHEIMER Hirsch (1803 )
       WERTHEIMER Kugate? (1807 )
       WERTHEIMER Rosina (1810 - 1875 Bad Mingolsheim)
       WERTHEIMER Loew (1812 )
       WERTHEIMER Babette (1813 - 1863 )
       WERTHEIMER Hefele (1813 - 1833 )
       WERTHEIMER Karolina (1817 )
       WERTHEIMER Sidonia Zerle (1818 )
    Naissance :
          Date : 1806
          Lieu : Allemagne - Bauerbach
                MAP
                      LATI : N50.500000
                      LONG : E10.400000
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Bayerle
          Nom de famille : WERTHEIMER

WERTHEIMER Emma
    Arbre d'ascendance
    Père : WERTHEIMER Jasias Isaak (1830) (Age à la naissance de l'enfant : 35 ans)
    Mère : BLUM Nantel Nanette (1840) (Age à la naissance de l'enfant : 25 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERTHEIMER Rosa (1864)
    Naissance :
          Date : 12 septembre 1866
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Emma
          Nom de famille : WERTHEIMER

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 02/12/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.