Page précédente

HEIDELHEIM Bar
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Bar
          Nom de famille : HEIDELHEIM
        Enfants :
           HEIDELHEIM Ann (1768)
           HEIDELHEIM Mansel (1777)
           HEIDELHEIM Thekla (1794)

HEIDELHEIM Mansel
    Arbre d'ascendance
    Père : HEIDELHEIM Bar
    Frères/Soeurs :
       HEIDELHEIM Ann (1768)
       HEIDELHEIM Thekla (1794)
    Naissance :
          Date : 1777
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Mansel
          Nom de famille : HEIDELHEIM

HEIDELHEIM Thekla
    Arbre d'ascendance
    Père : HEIDELHEIM Bar
    Frères/Soeurs :
       HEIDELHEIM Ann (1768)
       HEIDELHEIM Mansel (1777)
    Naissance :
          Date : 12 juillet 1794
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Thekla
          Nom de famille : HEIDELHEIM
    Informations de famille :
          avec KAUFFMAN Herz (1788) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   KAUFFMAN Bale (1813)
                   KAUFFMAN Bar (1815)
                   KAUFFMAN Mami (1821)
                   KAUFFMANN Lehmann (1822 Eichtersheim - 1893 Mannheim)
                   KAUFFMAN Reichel (1824)
                   KAUFFMAN Samuel (1834)
                   KAUFFMAN Julius Isaac (?)
                   KAUFFMAN Josef (?)

HEIDINGER Gabriele
    Naissance :
          Date : 1911
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gabriele
          Nom de famille : HEIDINGER
    Informations de famille :
          avec GUTERBOCK Bruno Barle (1911 - 1951) :
                UST : MARRIED

HEILBUT Moses
    Décès :
          Date : 1717
          Lieu : Allemagne - Altona
                MAP
                      LATI : N53.550000
                      LONG : E9.933330
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Moses
          Nom de famille : HEILBUT
    Informations de famille :
          avec HAMELIN Jochebed (? - 1716) :
                UST : MARRIED

HEIMANN Julius
    Décès :
          Date : 8 mai 1915
          Lieu : Belgique - ?
          FNA : NO
    Naissance :
          Lieu : Allemagne - Obendorf,Wuerttemberg
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Julius
          Nom de famille : HEIMANN
    Informations de famille :
          avec PRESSBURGER Friederike Rickele (1888 - 1977) :
                UST : MARRIED

HEINSHEIMER Klara
    Naissance :
          Date : 4 août 1851
          Lieu : Eppingen Bade-Wurtemberg Allemagne
                MAP
                      LATI : N49.136940
                      LONG : E8.910280
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Klara
          Nom de famille : HEINSHEIMER
    Informations de famille :
          avec REISS Max (1842) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   REISS Theodor (1873 - 1878)
                   REISS Lenka (1874)
                   REISS Yella (1875)
                   REISS Bertha (1879 Munich)
                   REISS Joseph Sepp (1880)
                   REISS Lilly Lina (1885 Munich - 1942)

HEISER Albert
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : 19 décembre 1910
          Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                MAP
                      LATI : N51.508530
                      LONG : W0.125740
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 6 décembre 1993 (82 ans)
          Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                MAP
                      LATI : N52.573640
                      LONG : W0.247770
          FNA : NO
    Référence : b22181
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Albert
          Nom de famille : HEISER
    Informations de famille :
          avec LANDAU Daphne (1921) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1948 (38 ans)
                      Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                            MAP
                                  LATI : N51.508530
                                  LONG : W0.125740
                      FNA : NO
                Enfants :
                   HEISER Michael (1957 )
                   HEISER Sarah Lesley (1958 )

HEISER Michael
    Arbre d'ascendance
    Père : HEISER Albert (1910 - 1993) (Age à la naissance de l'enfant : 46 ans)
    Mère : LANDAU Daphne (1921) (Age à la naissance de l'enfant : 35 ans)
    Frères/Soeurs :
       HEISER Sarah Lesley (1958 )
    Naissance :
          Date : 16 mars 1957
          Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                MAP
                      LATI : N52.573640
                      LONG : W0.247770
          FNA : NO
    Référence : B221811
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Michael
          Nom de famille : HEISER

HEISER Sarah Lesley
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : HEISER Albert (1910 - 1993) (Age à la naissance de l'enfant : 47 ans)
    Mère : LANDAU Daphne (1921) (Age à la naissance de l'enfant : 37 ans)
    Frères/Soeurs :
       HEISER Michael (1957 )
    Naissance :
          Date : 27 octobre 1958
          Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                MAP
                      LATI : N52.573640
                      LONG : W0.247770
          FNA : NO
    Référence : B221812
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sarah Lesley
          Nom de famille : HEISER
    Informations de famille :
          avec MESTEL Ben (1960) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : avril 1992 (34 ans)
                      Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                            MAP
                                  LATI : N52.573640
                                  LONG : W0.247770
                      FNA : NO
                Enfants :
                   MESTEL Eleanorrachel (1994 )
                   MESTEL Ruth Olivia (1996 )

HEJAJE Evelyne
    Naissance :
          Date : 11 septembre 1946
          Lieu : Tunisie - Tunis (La Goulette),TU
          FNA : NO
    Numéro de téléphone : 08 8565669
    Adresse : Jean-Pierre et Evelyne BALOUKA
          Première ligne d'adresse : 6/4 sderot ouziaou
          Code postal : 8040
          Ville : Ashdod
          Pays : ISRAEL
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Evelyne
          Nom de famille : HEJAJE
    Informations de famille :
          avec BALOUKA Jean-Pierre Meir (1942) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : septembre 2004 (58 ans)
                      Lieu : Israël - Ashdod
                      FNA : NO

HELD Aviva
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : HELD Mark
    Mère : STEFANSKY Rosul (1952) (Age à la naissance de l'enfant : 22 ans)
    Frères/Soeurs :
       HELD Sharon (1978 London)
    Naissance :
          Date : 1974
          Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                MAP
                      LATI : N51.508530
                      LONG : W0.125740
          FNA : NO
    Référence : B226461
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Aviva
          Nom de famille : HELD
    Informations de famille :
          avec KLEIN Eliyahu :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1 septembre 1993 (19 ans)
                      Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                            MAP
                                  LATI : N51.508530
                                  LONG : W0.125740
                      FNA : NO

HELD Mark
    Référence : b22646
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Mark
          Nom de famille : HELD
    Informations de famille :
          avec STEFANSKY Rosul (1952) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   HELD Aviva (1974 London)
                   HELD Sharon (1978 London)

HELD Sharon
    Arbre d'ascendance
    Père : HELD Mark
    Mère : STEFANSKY Rosul (1952) (Age à la naissance de l'enfant : 26 ans)
    Frères/Soeurs :
       HELD Aviva (1974 London)
    Naissance :
          Date : 1978
          Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                MAP
                      LATI : N51.508530
                      LONG : W0.125740
          FNA : NO
    Référence : B226462
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sharon
          Nom de famille : HELD

HELLER-WALLERSTE Jakob Koppel Fraenkel
    Arbre d'ascendance
    Père : HALEVI-HELLER-WALLERSTE Abraham (? - 1572)
    Décès :
          Date : 15 septembre 1612
          Lieu : Autriche - Vienne
          FNA : NO
    Naissance :
          Lieu : Autriche - ?
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jakob Koppel Fraenkel
          Nom de famille : HELLER-WALLERSTE
    Informations de famille :
          avec TEUMIM Mirl Sarah (1574 - 1638) :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   HELLER-WALLERSTE Rechel Koppel (1594 - 1663 )

HELLER-WALLERSTE Mirl
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Mirl
          Nom de famille : HELLER-WALLERSTE
    Informations de famille :
          avec MIRELLS Naftali Hirsch :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   MIRELS-FRAENKEL Jacob David Neumark (1590 - 1657 )

HELLER-WALLERSTE Rechel Koppel
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : HELLER-WALLERSTE Jakob Koppel Fraenkel (? - 1612)
    Mère : TEUMIM Mirl Sarah (1574 - 1638) (Age à la naissance de l'enfant : 20 ans)
    Naissance :
          Date : autour de 1594
          Lieu : Autriche - Vienne
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 26 janvier 1663 (69 ans)
          Lieu : Autriche - Vienne
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Rechel Koppel
          Nom de famille : HELLER-WALLERSTE
    Informations de famille :
          avec MIRELS-FRAENKEL Jacob David Neumark (1590 - 1657) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   MIRELS Pessel (1618 - 1678 Berlin)
                   MIRELS Benjamin Wolf (1620 - 1690 Berlin)

HELLER-WALLERSTE Yom Tov Lipman
    Naissance :
          Date : 1579
          Lieu : Wallerstein Bavière Allemagne
                MAP
                      LATI : N48.883330
                      LONG : E10.466670
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1654 (75 ans)
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yom Tov Lipman
          Nom de famille : HELLER-WALLERSTE
    Informations de famille :
          avec ASCHKENAZY Rahel :
                UST : MARRIED

HELLER Leah
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : 6 mars 1842
          Lieu : Kleinerdlingen Bavière Allemagne
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 17 mars 1929 (87 ans)
          Lieu : Etats Unis d'Amérique - N.y.,USA
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Leah
          Nom de famille : HELLER
    Informations de famille :
          avec BUTTENWIESER Laemmlein (1825 - 1901) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1858 (16 ans)
                      Lieu : Etats Unis d'Amérique - Cincinnati,USA
                      FNA : NO
                Enfants :
                   BUTTENWIESER Sophia (1860 - 1945 )
                   BUTTENWIESER Clara (1863 - 1948 )
                   BUTTENWIESER Joseph L. (1865 - 1938 )
                   BUTTENWIESER Eva (?)

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 02/12/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.