Page précédente

BAMBERGER Elisa
    Naissance :
          Date : 1799
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Elisa
          Nom de famille : BAMBERGER
    Informations de famille :
          avec KOHNSTAMM Salomon (1788) :
                UST : MARRIED

BAMBERGER Levi
    Naissance :
          Date : 1747
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1831 (84 ans)
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Levi
          Nom de famille : BAMBERGER
    Informations de famille :
          avec RIESS Riekel Uri (? - 1801) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1779 (32 ans)
                      Lieu : Berlin Berlin Allemagne
                            MAP
                                  LATI : N52.524370
                                  LONG : E13.410530
                      FNA : NO

BAMBERGER Sara
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : autour de 1750
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1822 (72 ans)
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sara
          Nom de famille : BAMBERGER
    Informations de famille :
          avec BERNSDORFF Samuel (1747 - 1835) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1769 (19 ans)
                      FNA : NO
                Enfants :
                   BERNSDORFF Jeanette (1771 Berlin - 1846 Berlin)
                   BERNSDORFF Michael (1774 Berlin - 1845 Berlin)
                   BERNSDORFF Rachel (1783 Berlin)
                   BERNSDORFF Miene (1783)

BANHEIM ???
    Naissance :
          Date : 9 juillet 1877
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : ???
          Nom de famille : BANHEIM
    Informations de famille :
          avec KAUFFMAN Flora (1885) :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   BANHEIM Hans (1907)

BANHEIM David Herman
    Arbre d'ascendance
    Père : BANHEIM Hans (1907) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Mère : ??? Marjorie? (1912) (Age à la naissance de l'enfant : 25 ans)
    Naissance :
          Date : 17 mai 1938
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : David Herman
          Nom de famille : BANHEIM

BANHEIM Hans
    Arbre d'ascendance
    Père : BANHEIM ??? (1877) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Mère : KAUFFMAN Flora (1885) (Age à la naissance de l'enfant : 22 ans)
    Naissance :
          Date : 30 août 1907
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Hans
          Nom de famille : BANHEIM
    Informations de famille :
          avec ??? Marjorie? (1912) :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   BANHEIM David Herman (1938)

BANIT ???
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : ???
          Nom de famille : BANIT
    Informations de famille :
          avec ATTIA Hamothal (1975) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   BANIT Yonathan Yoni (?)
                   BANIT Yaakov (?)

BANIT Yaakov
    Arbre d'ascendance
    Père : BANIT ???
    Mère : ATTIA Hamothal (1975)
    Frères/Soeurs :
       BANIT Yonathan Yoni (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yaakov
          Nom de famille : BANIT

BANIT Yonathan Yoni
    Arbre d'ascendance
    Père : BANIT ???
    Mère : ATTIA Hamothal (1975)
    Frères/Soeurs :
       BANIT Yaakov (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yonathan Yoni
          Nom de famille : BANIT

BAR SELLAM (BEN-HOUDOU) Yaakov
    Arbre d'ascendance
    Père : SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres (1903 - 1946) (Age à la naissance de l'enfant : 42 ans)
    Mère : ATTIA (BEN-ADODA) Messaouda (1910 - 1993) (Age à la naissance de l'enfant : 34 ans)
    Frères/Soeurs :
       SELLAM (BEN-HOUDOU) Efraim Haim (1934 )
       SELLAM (BEN-HOUDOU) Bakhi (1937 )
       SELLAM (BEN-HOUDOU) Miriam Abala (1940 )
       SELLAM (BEN-HOUDOU) Eliyahou Pinhas (1942 - 2009 )
    Naissance :
          Date : 1 juin 1945
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yaakov
          Nom de famille : BAR SELLAM (BEN-HOUDOU)

BAR-HAY Adi
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Rami (1958)
    Mère : DORIT
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Sefi (?)
       BAR-HAY Barak (?)
       BAR-HAY Neta (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Adi
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Aharon
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Haim (1965)
    Mère : NIRAH
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Yonathan (?)
       BAR-HAY David (?)
       BAR-HAY Sefy (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Aharon
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Aviad
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Moti Mordekhai (1944) (Age à la naissance de l'enfant : 36 ans)
    Mère : GRINFELD Rahel (1951) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Yehudah (1969)
       BAR-HAY Orit (1969)
       BAR-HAY Miriam (1974)
       BAR-HAY Shlomit (1976)
       BAR-HAY Emunah (1987)
    Naissance :
          Date : 26 septembre 1981
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Aviad
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Avishay
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Mikha (1940) (Age à la naissance de l'enfant : 39 ans)
    Mère : ROSENFELD Ruthy (1950) (Age à la naissance de l'enfant : 29 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Haim (1965)
       BAR-HAY Ilan (1967)
       BAR-HAY Efrat (1968)
       BAR-HAY Miriam (1974)
    Naissance :
          Date : 29 janvier 1979
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Avishay
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Aviya
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Tzviki (1956) (Age à la naissance de l'enfant : 37 ans)
    Mère : SANITAR Leah (1861) (Age à la naissance de l'enfant : 132 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Miriam (1979)
       BAR-HAY Shlomoh (1980)
       BAR-HAY Bary (1982)
       BAR-HAY Dvir (1987)
       BAR-HAY Uri (1989)
    Naissance :
          Date : 5 juillet 1993
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Aviya
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Barak
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Rami (1958)
    Mère : DORIT
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Sefi (?)
       BAR-HAY Adi (?)
       BAR-HAY Neta (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Barak
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Bary
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Tzviki (1956) (Age à la naissance de l'enfant : 26 ans)
    Mère : SANITAR Leah (1861) (Age à la naissance de l'enfant : 121 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Miriam (1979)
       BAR-HAY Shlomoh (1980)
       BAR-HAY Dvir (1987)
       BAR-HAY Uri (1989)
       BAR-HAY Aviya (1993)
    Naissance :
          Date : 4 novembre 1982
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Bary
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY David
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Haim (1965)
    Mère : NIRAH
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Yonathan (?)
       BAR-HAY Aharon (?)
       BAR-HAY Sefy (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : David
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Dvir
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Tzviki (1956) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : SANITAR Leah (1861) (Age à la naissance de l'enfant : 126 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Miriam (1979)
       BAR-HAY Shlomoh (1980)
       BAR-HAY Bary (1982)
       BAR-HAY Uri (1989)
       BAR-HAY Aviya (1993)
    Naissance :
          Date : 21 juin 1987
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Dvir
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Efrat
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Mikha (1940) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Mère : ROSENFELD Ruthy (1950) (Age à la naissance de l'enfant : 18 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Haim (1965)
       BAR-HAY Ilan (1967)
       BAR-HAY Miriam (1974)
       BAR-HAY Avishay (1979)
    Naissance :
          Date : 17 septembre 1968
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Efrat
          Nom de famille : BAR-HAY
        Enfants :
           ROY (?)
           ELATH (?)

BAR-HAY Eliezer
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Shlomoh (1915) (Age à la naissance de l'enfant : 37 ans)
    Mère : NEUMEYER Louise Miriam (1915) (Age à la naissance de l'enfant : 37 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Yehoshua (1938)
       BAR-HAY Mikha (1940)
       BAR-HAY Moti Mordekhai (1944)
       BAR-HAY Hannah (1945)
       BAR-HAY Leah (1948)
       BAR-HAY Tzviki (1956)
    Naissance :
          Date : 15 février 1952
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Eliezer
          Nom de famille : BAR-HAY
    Informations de famille :
          avec MARKOWITZ Orah (1960) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   BAR-HAY Miriam (1981)
                   BAR-HAY Rahel (1982)
                   BAR-HAY Osnat (1984)
                   BAR-HAY Herut (1987)
                   BAR-HAY Noemie (1991)

BAR-HAY Emunah
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Moti Mordekhai (1944) (Age à la naissance de l'enfant : 42 ans)
    Mère : GRINFELD Rahel (1951) (Age à la naissance de l'enfant : 36 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Yehudah (1969)
       BAR-HAY Orit (1969)
       BAR-HAY Miriam (1974)
       BAR-HAY Shlomit (1976)
       BAR-HAY Aviad (1981)
    Naissance :
          Date : 25 octobre 1987
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Emunah
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Haim
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Mikha (1940) (Age à la naissance de l'enfant : 25 ans)
    Mère : ROSENFELD Ruthy (1950) (Age à la naissance de l'enfant : 15 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Ilan (1967)
       BAR-HAY Efrat (1968)
       BAR-HAY Miriam (1974)
       BAR-HAY Avishay (1979)
    Naissance :
          Date : 27 août 1965
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haim
          Nom de famille : BAR-HAY
    Informations de famille :
          avec NIRAH :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   BAR-HAY David (?)
                   BAR-HAY Yonathan (?)
                   BAR-HAY Sefy (?)
                   BAR-HAY Aharon (?)

BAR-HAY Hannah
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : BAR-HAY Shlomoh (1915) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Mère : NEUMEYER Louise Miriam (1915) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Yehoshua (1938)
       BAR-HAY Mikha (1940)
       BAR-HAY Moti Mordekhai (1944)
       BAR-HAY Leah (1948)
       BAR-HAY Eliezer (1952)
       BAR-HAY Tzviki (1956)
    Naissance :
          Date : 31 décembre 1945
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Hannah
          Nom de famille : BAR-HAY
    Informations de famille :
          avec COHEN Eliezer (1945) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 24 juin 1975 (29 ans)
                      FNA : NO
                Enfants :
                   COHEN Zivah (1967)
                   COHEN Einath (1970)
                   COHEN Mirah (1976)
                   COHEN Shlomi (1979)
                   COHEN Eitan (1982)

BAR-HAY Herut
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Eliezer (1952) (Age à la naissance de l'enfant : 35 ans)
    Mère : MARKOWITZ Orah (1960) (Age à la naissance de l'enfant : 27 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Miriam (1981)
       BAR-HAY Rahel (1982)
       BAR-HAY Osnat (1984)
       BAR-HAY Noemie (1991)
    Naissance :
          Date : 19 octobre 1987
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Herut
          Nom de famille : BAR-HAY

BAR-HAY Ilan
    Arbre d'ascendance
    Père : BAR-HAY Mikha (1940) (Age à la naissance de l'enfant : 27 ans)
    Mère : ROSENFELD Ruthy (1950) (Age à la naissance de l'enfant : 17 ans)
    Frères/Soeurs :
       BAR-HAY Haim (1965)
       BAR-HAY Efrat (1968)
       BAR-HAY Miriam (1974)
       BAR-HAY Avishay (1979)
    Naissance :
          Date : 21 janvier 1967
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Ilan
          Nom de famille : BAR-HAY
    Informations de famille :
          avec MIRAH :
                UST : MARRIED

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 02/12/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.